Pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE IN POGOJI

Sebastjan Kos s.p. daje uporabnikom vozilo v uporabo po določbah in pogojih,ki so predmet te pogodbe in s katerim je uporabnik seznanjen,kar potrjuje s podpisom na sprednji strani pogodbe.
1.UPRAVLJANJE VOZILA
Vozilo sme uporabljati:
-oseba stara 21 let,ki ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti,
-uporabnik oz. dodatni voznik
Vozilo ne sme biti uporabljeno,obratovati ali biti voženo:
-za redne linije prevoza potnikov ali blaga
-od oseb,ki sklenejo pogodbo z lažnimi podatki
-na tekmovanjih,preizkušnjah ali dirkah
-za pogon ali vleko drugega vozila
-od oseb,ki so pod vplivom pomirjeval,mamil,alkohola
-kadar vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno
-izven cest I, II, III reda
-preko hitrosti omejenih oz. predpisanih z zakonom
-v nezakonito dejanje,kraja,carinski ali devizni prekršek
Za kršenje odredb in pogojev te pogodbe,se uporabnik zavezuje da bo najemodajalcu Sebastjan Kos s.p. povrnil vso škodo,ki bi s tem nastala,o višini pa bo odločil Sebastjan Kos s.p.
2.PLAČILO RAČUNA
Uporabnik bo poravnal stroške takoj ob prevzemu vozila,oz. v primeru dogovora 8 dni po prejemu računa.Račun vsebuje naslednje stroške:čas uporabe,kilometrino,dodatne stroške,ter stroske,ki bi nastali s kršenjem te pogodbe.
3. DOSTAVA IN VRAČILO VOZILA
Uporabnik bo vrnil vozilo v istem stanju,kot ga je prevzel-razen normalne obrabe-v kraju in na datumu,ki je naveden na prvi strani te pogodbe.Najemnik bo vrnil vozilo s polnim rezervoarjem,v nasprotnem primeru se obračuna s pologom.
4. PODALJŠANJE UPORABE VOZILA
Za podaljšanje dogovorjenega časa mora najemnik zaprositi Sebastjan Kos s.p. za soglasje in to najmanj 24ur pred iztekom dogovorjenega roka najema.V nasprotnem primeru se smatra,da si je uporabnik protipravno prisvojil vozilo in ga je Sebastjan Kos s.p. dolzan prijaviti pristojnim organom.Zamujeni dnevi se obračunavajo dvojno po ceniku za posamezno vozilo.
5.VZDRŽEVANJE
Uporabnik se zavezuje,da bo skrbel za vozilo,redno pregledoval nivo olja v motorju in menjalniku,vodo v hladilniku in akumulatorju ter pravilen pritisk zraka v pnevmatikah.Uporabnik je dolžan plačati vse poškodbe povzročene z nezadostnim in neskrbnim vzdrževanjem.Olje mora biti zamenjano vsakih 7000km.Stroški se bodo priznali uporabniku le če predlozi overjen račun.Vsa mala popravila in redno vzdrževanje gredo na račun uporabnika.
6.OKVARE
Popravila in zamenjave delov se smejo izvršiti le v pooblaščenih podjetjih po priloženem spisku-servisna knjižica,ter po prejšnji odobritvi najemodajalca,Sebastjan Kos s.p..V kolikor je popravilo izvršeno izven podjetij ali niso predloženi zamenjani deli,škodo v celoti krije uporabnik.Če je ob vrnitvi vozila ugotovljeno,da je bil katerikoli del vozila ali opreme zamenjan ali izgubljen,stranki zaračunamo odškodnino v višini trojne tržne cene.Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave vozila ali nadomestila za prevoz ali druge stroške,ki bi nastali v času najema zaradi okvare vozila ali prometne nezgode.
7.ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST
Sebastjan Kos s.p. nudi kritje iz odgovornosti uporabniku v smislu določb in pogojev o odgovornosti,katere določbe pogojev in izjeme vsebuje ta pogodba.Za kritje škod,karambola ali okvare z izjemo okvar,ki izhajajo iz neupoštevanja ene ali več omejitev omenjenih v prvem členu te pogodbe in poškodbe pnevmatik,ter oljnega korita motorja.Te poškodbe in škode gredo v breme uporabnika.Uporabnik,ki je zavarovan z omenjeno polico,se s podpisom te pogodbe zavezuje,da se bo ravnal po njenih določbah in pogojih.S podpisom te pogodbe uporabnik izjavlja,da je seznanjen z prepovedjo uporabe vozila na kriznem območju in na območjih možnih vojnih delovanj,ter se nepreklicno zavezuje to prepoved spoštovati.Uporabnik prevzema polno odškodnino in odgovornost za vso škodo,ki bi jo utrpel najemodajalec,Sebastjan Kos s.p. in bi izvirala iz nespoštovanja prepovedi uporabe vozila na kriznih območjih in nespoštovanja vseh določil po pogodbi:
-škoda zaradi odvzema,izgube,poškodovanja ali uničenja vozila.Najemnik se zavezuje,da bo tako ugotovljeno škodo poravnal v celoti,brez ugovora pasivne legitimacije.Uporabnik nepreklicno jamči z vsem svojim premoženjem za poravnavo škode,ki bi nastala iz nespoštovanja te pogodbe.Uporabnik izjavlja,da je seznanjen s čl.1 tč.4 pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.Uporabnik se zavezuje,da povzročeno škodo,ki bi presegala zavarovalno vsoto v celoti poravna s čimer prevzema tudi pasivno legitimacijo.Uporabnik krije škodo,ki bi nastala v primeru kraje avtoradija ali mehanske poškodbe le tega.Uporabnik tudi krije škodo,ki bi nastala,v trenutku,ko ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.Uporabo vozila izven države Slovenije je potrebno posebej najaviti.
8.NESREČE
Ob vsaki nesreči mora biti takoj obveščena najbližja postaja policije in Sebastjan Kos s.p. in mu predložiti zapisnik. Obvezno je potrebno izpolniti formular-poročilo o nezgodi.Uporabnik se zavezuje,da bo sodeloval z Sebastjan Kos s.p. pri preiskavi.V kolikor uporabnik ne izpolni pogojev iz tega člena,je dolžan nositi vse stroške poškodbe ali izgube vozila.Uporabnik se tudi zavezuje,da bo takoj,tudi če je škoda neznatna obvestil Sebastjan Kos s.p..Če uporabnik ne bo postopal kot je zapisano,bo odgovarjal za vse posledice in morebitno škodo,ki bi jo iz tega naslova trpel Sebastjan Kos s.p.
9.IZGUBA BONUSA
Uporabnik se obvezuje,da povrne Sebastjan Kos s.p. izgubo bonusa in vse stroške,ki bi nastali zaradi uporabnikove malomarnosti in nespoštovanja pogodbe.V primeru izgube dohodka zaradi uporabnikove malomarnosti Sebastjan Kos s.p. zadrži polog v višini celotne škode,ki je nastala.V primeru,da je nastala škoda višja kot polog,se uporabnik obvezuje,da bo plačal razliko v ceni takoj.
10.PREKINITEV NAJEMA
Sebastjan Kos s.p. si pridržuje pravico,da lahko pred iztekom pogodbe uporabniku brez njegove privolitve odvzame vozilo,če se uporabnik ne ravna po določilih te pogodbe.Uporabnik se odpoveduje vsem zahtevkom,ki bi lahko izhajali zaradi odvzema vozila.